Podmínky používání (1)

Poslední aktualizace: 5. října 2016

Naše webové stránky

Vítejte na webových stránkách společnosti Align (dále jen „webové stránky“), které provozuje společnost Align Technology Switzerland GmbH (dále v těchto podmínkách použití označována jako „Align“, „my“ nebo „nás“).  Jsme společnost registrovaná ve městě Rotkreuz ve Švýcarsku s registračním číslem společnosti CHE-146.357.660.

Pozorně si přečtěte následující smluvní podmínky týkající se vašeho používání těchto webových stránek. Přístupem, používáním nebo stahováním jakýchkoli informací a/nebo materiálů z webových stránek vyjadřujete souhlas s dodržováním níže uvedených smluvních podmínek (dále jen „Podmínky používání“). Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, tyto webové stránky nepoužívejte ani k nim nepřistupujte (ani k jakémukoliv materiálu, který obsahují).

Je důležité, abyste si uvědomili, že při používání určitých částí těchto webových stránek se mohou na toto používání vztahovat další oznámení o vlastnictví a informace o ochraně autorských práv. Pokud se vás tento případ týká, před vstupem na příslušné části webových stránek budete vyzváni, abyste si takové oznámení přečetli a potvrdili s ním souhlas. 

Upozorňujeme, že tyto podmínky používání můžeme příležitostně změnit. Pokud tak učiníme, změny zveřejníme na webových stránkách, proto pravidelně kontrolujte, zda na nich nejsou uvedeny změny. Další používání webových stránek po provedení těchto změn bude považováno za vyjádření souhlasu s aktualizovanými podmínkami používání. Datum v horní části této webové stránky uvádí, kdy byly tyto podmínky používání naposledy aktualizovány.   

1. Lékařské prohlášení o odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách včetně informací týkajících se stomatologických, lékařských a zdravotních stavů, produktů a ošetření, slouží pouze k informačním účelům. Tyto informace by neměly být považovány za úplné a nemají nahradit návštěvu pacienta, telefonát, konzultace nebo rady lékařského pracovníka, případně jakékoli informace uvedené na obalu nebo štítku produktu, nebo v něm.

Informace získané používáním webových stránek nejsou vyčerpávající a nezahrnují všechny nemoci, fyzické stavy nebo jejich léčbu. Zveřejněné informací slouží pouze k informačním účelům a mají se používat jen na vlastní riziko.

Nikdy byste neměli ignorovat poskytnuté doporučení od zubního nebo jiného lékaře ani odkládat lékařskou pomoc z důvodu informací, které jste si přečetli na těchto webových stránkách, a neměli byste používat informace z těchto webových stránek k diagnostice stomatologických nebo zdravotních problémů nebo k předepisování jakýchkoliv léků.

2. Používání obsahu webových stránek

Práva duševního vlastnictví na webových stránkách (včetně například našich ochranných známek) a autorská práva na veškerý materiál uložený, zobrazený a přístupný na těchto webových stránkách vlastníme my nebo zveřejňujeme na základě licence třetích stran (dále jen „obsah“).  Všechna tato práva si vyhrazujeme my nebo naši poskytovatelé licencí.

Nemáte oprávnění jakýmkoliv způsobem používat, upravovat, kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, nahrávat, zveřejňovat, přenášet, distribuovat, prodávat, licencovat, pronajímat, veřejně zobrazovat nebo provádět, upravovat, přizpůsobovat nebo vytvářet odvozená díla z libovolného obsahu nebo jakékoli jiné části webových stránek bez našeho písemného souhlasu.

Také nemáte oprávnění webové stránky používat, vstupovat na ně nebo získat přístup k jejich obsahu ke komerčním účelům.

Můžete si však prohlížet, používat, stahovat a tisknout vybrané části webových stránek výhradně pro své osobní, nekomerční a informační použití za předpokladu, že obsah znovu nebudete publikovat a že neporušíte, nezakryjete, nepozměníte ani nezničíte jakékoli oznámení o autorských právech, ochranné známky, servisní značky, označení, patenty a další oznámení o vlastnických právech.

3. Chování uživatele

Vezměte na vědomí, že jste zodpovědní za přijetí všech nezbytných opatření, abyste měli přístup na naše webové stránky včetně zajištění dostatečného vybavení a připojení k internetu, které umožní vašemu zařízení na webové stránky vstoupit. Nesete také odpovědnost za to, aby všechny osoby, které na naše webové stránky vstupují prostřednictvím vašeho internetového připojení, byly seznámeny s těmito podmínkami používání a jakýmikoliv dalšími příslušnými smluvními podmínkami, se kterými jste byli seznámeni, a aby je dodržovali.

Zavazujete se, že při používání webových stránek nebudete:

 • tyto webové stránky používat nebo na ně vstupovat k jakémukoliv podvodnému nebo nezákonnému účelu;
 • tyto webové stránky používat nebo na ně vstupovat s cílem vydávat se za jinou osobu nebo subjekt, nepravdivě uvádět nebo jinak zkreslovat své přidružení k jakékoli osobě nebo subjektu;
 • zasahovat do fungování webových stránek nebo přístupu k nim nebo je narušovat;
 • přenášet nebo jinak zpřístupňovat v souvislosti s webovými stránkami nebo k nim poskytovat přístup pro jakýkoli virus, červa, trojského koně, časovanou bombu, spyware nebo jiný počítačový kód, soubor nebo program, který je škodlivý nebo invazivní nebo může nebo má poškodit nebo unést provoz nebo sledovat používání jakéhokoli hardwaru, softwaru nebo vybavení;
 • omezovat nebo narušovat schopnost jakékoli jiné osoby vstupovat na webové stránky nebo je používat;
 • upravovat, přizpůsobovat nebo překládat kteroukoliv část webových stránek;
 • mazat, zakrývat nebo upravovat jakékoli oznámení o autorských právech, ochranné známky nebo oznámení o jiných vlastnických právech webových stránek; nebo
 • používat jakýkoli robot, spider, vyhledávací aplikaci nebo jiné manuální či automatické zařízení k načítání, indexování, „scrapování“, „dolování dat“ nebo jakýmkoli způsobem shromažďovat nebo reprodukovat web nebo obcházet navigační strukturu nebo prezentaci webové stránky.


4. Zpětná vazba

Jakákoliv zpětná vazba, informace, návrhy, příspěvky nebo materiály, které prostřednictvím této webové stránky odešlete nebo které se jí týkají (dále jen „odeslané informace„) společnost Align považuje za nedůvěrné, pokud ji neinformujete, že tomu tak není. Odesláním těchto informací společnosti Align souhlasíte s tím, aby společnost Align měla právo tyto odeslané informace kopírovat, zveřejňovat, šířit a používat bez poplatků a aniž by vám musela připsat vlastnictví těchto odeslaných informací. 

Také nám udělujete právo ve vztahu k těmto odeslaným informacím a na jejich základě vytvářet, zveřejňovat a šířit jakákoli autorská práva a jiná duševní vlastnictví. Společnost Align bude mít právo takové odeslané informace neomezeně používat a šířit k jakémukoliv účelu. Odeslané informace nezahrnují důvěrné informace o pacientovi nebo poskytovateli léčby.

5. Úpravy, přerušení a ukončení webových stránek

Je důležité si uvědomit, že si vyhrazujeme právo na základě vlastního uvážení upravit, pozastavit nebo ukončit provoz webových stránek nebo kterékoliv jejich části nebo přístup k nim.  Můžeme například ukončit provoz webových stránek pro všechny uživatele, pokud již nebudeme dále poskytovat služby a produkty Invisalign ve vašem regionu, nebo můžeme pozastavit váš přístup na webové stránky z důvodu porušení těchto podmínek používání.

Tyto webové stránky také můžeme kdykoliv aktualizovat a měnit jejich obsah. I když vyvíjíme přiměřené úsilí informace webové stránky aktualizovat, upozorňujeme, že jakýkoliv obsah na našich webových stránkách může být kdykoliv zastaralý a nejsme povinni ho aktualizovat.

Pravidelný provoz webových stránek nebo jakékoli jejich části můžeme také přerušit, pokud je to nutné v zájmu provedení rutinní nebo mimořádné údržby, opravy chyb nebo dalších změn.

Zároveň nemůžeme zaručit, že webová stránka nebo jakýkoli její obsah nebudou obsahovat chyby nebo opomenutí, a nezaručujeme ani neposkytujeme žádné jiné smluvní podmínky, přísliby nebo záruky (společně dále jen „přísliby„), ať už výslovně či implicitně, že obsah na webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. 

6. Jiné webové stránky a zdroje

Upozorňujeme, že tato webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran včetně webových stránek sociálních sítí, jako jsou Facebook nebo Twitter. Tyto odkazy poskytujeme pouze pro vaše pohodlí a neznamená to, že tyto webové stránky třetích stran nebo jakýkoli účet sociálních sítí, na který jsme odkazovali, podporujeme. Jelikož nemáme nad takovými stránkami a zdroji přímou kontrolu, nejsme zodpovědní za jejich dostupnost ani za obsah, reklamu, produkty nebo jiné materiály, které jsou na nich dostupné. Takové webové stránky třetích stran nekontrolujeme, a proto upozorňujeme, že:

 • nejsme zodpovědní za takové webové stránky ani za podmínky, za nichž jsou tyto webové stránky zpřístupněny, ani za jejich zásady ochrany osobních údajů. Zároveň neřídíme jejich obsah ani dostupnost;
 • nedáváme žádný příslib, výslovný ani předpokládaný, ve vztahu k jakémukoli zboží nebo službám nebo informacím získaným z těchto webových stránek; a
 • pokud na kteroukoli z těchto webových stránek vstoupíte, činíte tak výhradně na své vlastní riziko.

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte na webových stránkách vytvářet rámy, odkazy nebo přímé odkazy na jakoukoli jinou webovou stránku.  Jakýkoli takový souhlas bude podléhat určitým podmínkám. Pokud si přejete vytvořit rám nebo nastavit odkaz nebo přímý odkaz na naši webovou stránku, kontaktujte prosím Privacy@aligntech.com

7. Ochrana osobních údajů a soubory cookie

Naše zásady ochrany osobních údajů (dostupné na http://www.Invisalign.co.uk/en/Sub/Pages/privacy.aspx) (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) popisují naše zásady týkající se shromažďování, používání, přenosu a zpracování vašich osobních údajů poskytovaných nebo získávaných od vás prostřednictvím webových stránek (včetně způsobu použití souborů cookie). Před použitím webových stránek byste si měli zásady ochrany osobních údajů přečíst, přičemž jejich znění, stejně jako znění těchto podmínek používání, může být kdykoliv změněno.

8. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Ačkoli děláme vše pro to, abychom vám poskytli informativní webové stránky, které si budete rádi prohlížet, pokud není v těchto podmínkách používání výslovně uvedeno jinak, webové stránky vám jsou zpřístupněny „tak, jak jsou“.  To znamená, že v souvislosti s webovými stránkami vůči vám neneseme žádnou odpovědnost (ve smyslu odstavce 9 níže).  Je proto vaší povinností, nikoli naší, se ujistit, zda je použití webových stránek vhodné k zamýšleným účelům. 

S ohledem na výše uvedené ustanovení neneseme odpovědnost za vhodnost nebo přiměřenost webových stránek při naplňování vašich potřeb a vylučujeme všechny přísliby, ať už výslovné nebo implicitní, včetně, mimo jiné, následujícího:

 • přístup na webové stránky bude nepřerušovaný nebo bezchybný;
 • webové stránky nebo počítačový server, ze kterého jsou tyto webové stránky zpřístupněny, neobsahují viry ani jiné škodlivé součásti; a
 • obsah uveden na webových stránkách nebo poskytnutý prostřednictvím webových stránek, případně jinak zpřístupněný v souvislosti s webovými stránkami, je přesný, odpovídající, aktuální, úplný, spolehlivý, kvalitní nebo jinak přiměřený.

Upozorňujeme, že existují určité implicitní přísliby (často nazývané „záruky“), které zákonně nemůžeme vyloučit.  Chcete-li se o nich dozvědět více a požádat o poradenství v souvislosti se svými zákonnými právy, tyto informace vám bezplatně poskytnou místní spotřebitelské poradny v zemi vašeho bydliště.  Například pokud jste obyvatelem Anglie, můžete se obrátit na instituci Citizens Advice Bureau, kde získáte další informace a pomoc.

9. Omezení odpovědnosti

Žádné ustanovení těchto podmínek používání nevylučuje ani neomezuje naši ani vaši odpovědnost za usmrcení nebo zranění osob způsobené naší nedbalostí, za podvodně učiněné zkreslené prohlášení, hrubou nedbalost nebo jinou odpovědnost, kterou podle zákona nelze vyloučit nebo omezit.

Neneseme vůči vám odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené virem, útokem typu „odepření služby“ či jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové příslušenství, programy, data či jiný vlastní materiál z důvodu používání našich webových stránek či jiných odkazovaných webových stránek.

Berete také na vědomí a souhlasíte s tím, že provoz webových stránek závisí na řádném a efektivním fungování internetu a jiného vybavení a služeb třetích stran (včetně vašeho vlastního zařízení nebo webového prohlížeče) a že za ně neručíme ani neneseme žádnou odpovědnost.

Pokud jste spotřebitelem a používáte tyto webové stránky, upozorňujeme, že je poskytujeme pouze pro domácí a soukromé použití.  Naše webové stránky nesmíte používat k žádným komerčním nebo obchodním účelům a neponeseme vůči vám odpovědnost za žádné speciální, nepřímé, represivní nebo následné ztráty nebo škody nebo ztráty dat, zisků, výnosů, podnikání nebo dobré vůle.

10. Naše práva

Naše práva a povinnosti ve smyslu těchto podmínek používání můžeme převést na jinou organizaci, což však nebude mít vliv na vaše práva nebo povinnosti ve smyslu těchto podmínek používání.

Pokud nebudeme trvat na tom, abyste splnili některou ze svých povinností podle těchto podmínek používání, pokud nebudeme vymáhat svá práva vůči vám nebo pokud dojde ke zpoždění vymáhání práv vůči vám, nebude to znamenat, že jsme se vzdali svého práva vymáhat od vás takové porušení povinností nebo že tyto povinnosti nemusíte dodržovat. Pokud se rozhodneme vzdát se svého práva vymáhat od vás nápravu neplnění či porušení těchto podmínek používání, písemně vás o tom informujeme.

Tyto podmínky neudělují práva nikomu kromě vás a nás.

11. Právní spory

Veškeré spory související s těmito podmínkami se budou řídit a vykládat podle práva Anglie a Walesu. Pokud se rozhodnete podat v souvislosti s těmito podmínkami používání žalobu, můžete mít právo podat žalobu ve svém vlastním jazyce a ke svým místním soudům. V souvislosti s vašimi právy vám může poradit místní poradenská organizace pro spotřebitele.

Každý z odstavců těchto podmínek používání je platný samostatně. To znamená, že pokud kterýkoli soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některý z nich je nesprávný, nelegální nebo nevymahatelný, ostatní odstavce zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

12. Kontaktujte nás

 Pokud se domníváte, že na webových stránkách byla porušena vaše autorská práva (nebo jiná práva duševního vlastnictví), nebo se na nich nachází jakýkoliv obsah, který je podle vás nezákonný, porušuje vaše práva nebo práva třetích stran, kontaktujte nás na adrese Privacy@aligntech.com

V případě dalších dotazů nebo stížností týkajících se těchto podmínek používání nebo webových stránek nám pošlete e-mail na adresu Privacy@aligntech.com nebo nám napište na adresu Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Švýcarsko.

Copyright © Align Technology, Inc. Všechna práva vyhrazena. Invisalign a logo Invisalign jsou registrované ochranné známky společnosti Align Technology, Inc.

Loading...