Víme, o čem mluvíme. A souhlasí s námi více než 5 milionu pacientů.

Podmínky použití

Při používání webu společnosti Align se zavazujete dodržovat následující podmínky.

Vítejte na webu společnosti Align („tento web“). Přečtěte si prosím následující podmínky používání tohoto webu. Otevřením a používáním tohoto webu nebo stahováním jakýchkoli informací nebo materiálů z něj souhlasíte, že budete dodržovat ustanovení uvedená v těchto podmínkách použití („podmínky použití“). Pokud s podmínkami použití nesouhlasíte, tento web nepoužívejte. Tento web může obsahovat další upozornění na vlastnická práva a informace o autorských právech, jejichž podmínky musí být dodržovány.

1. Vyloučení odpovědnosti za lékařské informace

Veškeré informace na tomto webu, včetně informací o dentálních, lékařských a zdravotních problémech, produktech a způsobech léčby, jsou určeny pouze k informačním účelům. Tyto informace by neměly být považovány za vyčerpávající a nejsou určeny jako náhrada návštěvy, telefonního hovoru nebo konzultace pacienta s odborným lékařem nebo jako náhrada jakýchkoli informací obsažených v nebo na balení nebo etiketě produktu. Informace získané používáním tohoto webu nejsou vyčerpávající a nepokrývají všechny nemoci, zdravotní stavy nebo jejich léčbu. Informace na tomto webu slouží pouze k informačním účelům a uživatel je používá na vlastní riziko. Nikdy nepodceňujte konzultace se stomatologem nebo lékařem ani odkládání lékařských konzultací na základě informací, které jste si přečetli na tomto webu. Tyto informace rovněž neslouží k diagnostikování dentálních nebo zdravotních problémů ani k předepisování medikace.

2. Používání obsahu tohoto webu

Zavazujete se, že nebudete k jakýmkoli komerčním účelům reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat nebo využívat používání tohoto webu, přístup k tomuto webu ani žádný obsah dostupný prostřednictvím tohoto webu. Zavazujete se, že nebudete k jakýmkoli veřejným či komerčním účelům kopírovat či publikovat do počítače v síti, vysílat v žádném médiu nebo používat, upravovat, distribuovat, publikovat či přenášet žádné materiály umístěné na tomto webu nebo z nich vytvářet odvozená díla. Materiály z tohoto webu nesmí být jakýmkoli způsobem upravovány. Zavazujete se, že u všech materiálů nebo informací, které zkopírujete z tohoto webu, výslovně uvedete společnost Align jako držitele autorských práv. Platnost tohoto svolení automaticky končí bez předchozího upozornění v okamžiku porušení kteréhokoli ustanovení těchto podmínek použití. Po ukončení platnosti veškeré stažené nebo vytištěné materiály neprodleně zlikvidujete.

Kromě výslovného ustanovení výše nebude nic z obsahu tohoto webu chápáno jako implicitní nebo jiné udělení licence nebo práva v rámci autorského práva, patentu, obchodní značky nebo jiného práva duševního vlastnictví společnosti Align nebo jakékoli třetí strany. Kromě výslovného ustanovení výše nebude nic z tohoto obsahu chápáno jako udělení licence nebo práva v rámci autorských práv společnosti Align a veškerý obsah našeho webu je chráněn autorským právem. Veškeré produkty, procesy, údaje, informace nebo technologie na tomto webu mohou být chráněny jinými právy duševního vlastnictví a jsou vyhrazeny společnosti Align a tímto webem nejsou licencovány.

3. Chování uživatele

Zavazujete se, že nebudete web používat k: porušování nebo vybízení k porušování platného místního, národního nebo mezinárodního práva; porušování práv třetích stran, včetně mimo jiné práv duševního vlastnictví nebo práv na soukromí či osobnostních práv; narušovat tento web nebo jeho fungování, počítačové servery nebo panely dostupné prostřednictvím tohoto webu. Dopustíte-li se při používání tohoto webu některé z výše uvedených skutečností, může vám společnost Align podle svého výlučného uvážení zamezit tento web používat.

4. Zpětná vazba

Veškerou zpětnou vazbu, informace, návrhy, příspěvky nebo materiály, které odešlete prostřednictvím tohoto webu nebo v souvislosti s ním („odeslaná data“) nebude společnost Align považovat za důvěrné. Odesláním takových dat společnosti Align tímto souhlasíte s tím, že má společnost Align bez náhrady a nároku na honorář bezvýhradní, přenositelné, celosvětové právo a licenci kopírovat, používat a zobrazovat odeslaná data, vytvářet z nich odvozená díla a distribuovat autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví vztahující se k odeslaným datům. Společnost Align je oprávněna tato odeslaná data neomezeně používat nebo šířit k jakémukoli účelu. Potvrzujete, že odpovídáte za odeslaná data, která společnosti Align poskytnete, a že za odeslaná data, včetně jejich legálnosti a autorských práv, nesete plnou odpovědnost vy, nikoli společnost Align. Bez ohledu na jakékoli protichůdné informace v těchto podmínkách použití nesmí odeslaná data obsahovat důvěrné informace o lékaři či pacientech.

5. Změny a ukončení činnosti tohoto webu

Společnost Align si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění kdykoli a čas od času změnit obsah nebo ukončit činnost tohoto webu (nebo jeho části), ať už dočasně, nebo trvale. Souhlasíte s tím, že společnost Align není ani vám, ani žádné třetí straně odpovědna za jakékoli změny, dočasné zrušení nebo ukončení činnosti tohoto webu. Společnost Align je rovněž oprávněna udělat kdykoli bez předchozího upozornění vylepšení nebo změny v produktech, službách nebo programech popsaných na tomto webu. Společnost Align však odmítá jakoukoli odpovědnost za aktualizace, vylepšení nebo změny tohoto webu.

6. Ostatní weby a zdroje

Třetí strany používající tento web mohou poskytovat odkazy nebo přístup k jiným webům a zdrojům. Vzhledem k tomu, že společnost Align nemá nad takovými weby a zdroji kontrolu, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Align nezodpovídá za dostupnost těchto webů nebo zdrojů a neschvaluje a není odpovědná za obsah, reklamy, produkty nebo jiné materiály na těchto webech nebo v těchto zdrojích nebo jejich prostřednictvím dostupné. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Align přímo ani nepřímo nezodpovídá za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo domněle způsobené v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli takový obsah, zboží nebo weby dostupné na takových webech nebo v takových zdrojích nebo jejich prostřednictvím.

7. Používání souborů cookie

Ačkoli lze tento web navštívit i bez povolení souborů cookie, tyto soubory používáme. Cookies jsou malé textové soubory uložené na pevném disku počítače, které slouží k analýze individuální aktivity na tomto webu. Tím, že shromažďují a uchovávají informace o vaší návštěvě tohoto webu, umožňují webovým aplikacím, aby poznaly vaše individuální preference a dokázaly na ně reagovat. Soubor cookie může obsahovat informace, pomocí nichž tento web reaguje na vás jako na osobu a přizpůsobuje svou činnost vašim preferencím.

Některé části tohoto webu využívají soubory cookie. Společnost Align díky tomu pozná užitečnost informací, jež poskytuje svým uživatelům, a může analyzovat efektivitu navigační struktury pro poskytování těchto informací. Kromě toho nám soubory cookie pomáhají zlepšovat uživatelský dojem z tohoto webu.

Pokud si na tomto webu nepřejete využívat soubory cookie, můžete nastavit webový prohlížeč, aby vás varoval, než přijmete soubory cookie, a až vás prohlížeč na jejich přítomnost upozorní, soubory cookie odmítnout. Soubory cookie můžete v prohlížeči také úplně vypnout. Pokud jste soubory cookie v prohlížeči zakázali, budete i tak moci tento web společnosti Align navštívit, některé jeho funkce však mohou být omezeny.

8. Vyloučení záruk

Informace na tomto webu nejsou vyčerpávající. Společnost Align vyvíjí přiměřené úsilí, aby byly informace pokud možno přesné a aktuální, přesto však neposkytuje žádné záruky nebo vyjádření o jejich přesnosti nebo úplnosti. INFORMACE NA TOMTO WEBU JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ ČI JINÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VHODNOSTI KE KONRÉTNÍMU ÚČELU, NEPORUŠENÍ PRÁVA A OBCHODOVATELNOSTI. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE: (a) POUŽÍVÁTE TENTO WEB VÝHRADNĚ NA SVÉ RIZIKO. TENTO WEB JE POSKYTOVÁN TAK, „JAK JE“ A „JAK JE DOSTUPNÝ“. SPOLEČNOST ALIGN VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI KE KONRÉTNÍMU ÚČELU A NEPORUŠENÍ PRÁVA. (b) SPOLEČNOST ALIGN NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ŽE (i) TENTO WEB BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, (ii) TENTO WEB BUDE PRACOVAT BEZ PŘERUŠENÍ, RYCHLE, BEZPEČNĚ NEBO BEZ CHYB, (iii) INFORMACE ZÍSKANÉ POUŽÍVÁNÍM TOHOTO WEBU BUDOU PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ. (c) VEŠKERÉ MATERIÁLY STAŽENÉ NEBO JINAK ZÍSKANÉ POUŽÍVÁNÍM TOHOTO WEBU JSOU ZÍSKÁNY A POUŽÍVÁNY VÝHRADNĚ NA VAŠE RIZIKO A PODLE VAŠEHO UVÁŽENÍ A POUZE VY ZODPOVÍDÁTE ZA JAKÉKOLI ŠKODY NA SVÉM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO ZA ZTRÁTU DAT, K NIMŽ MŮŽE DOJÍT NÁSLEDKEM STAŽENÍ TAKOVÝCH MATERIÁLŮ. (d) ŽÁDNÁ RADA NEBO INFORMACE, AŤ PSANÁ, NEBO VYŘČENÁ, ZÍSKANÁ Z TOHOTO WEBU NEBO JEHO PROSTŘEDNICTVÍM, NEVYTVÁŘÍ JAKOUKOLI ZÁRUKU ZE STRANY SPOLEČNOSTI ALIGN.

9. Omezení odpovědnosti

VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST ALIGN ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA PODÍLEJÍCÍ SE NA TVORBĚ, PRODUKCI NEBO DISTRIBUCI TOHOTO WEBU, NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, VČETNĚ MIMO JINÉ ŠKODY PŘI ZTRÁTĚ ZISKU, DOBRÉHO JMÉNA, POUŽITÍ, DAT NEBO JINÝCH NEMATERIÁLNÍCH ZTRÁT (A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST ALIGN NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNA), ZPŮSOBENÉ: (i) POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT TENTO WEB; (ii) NÁKLADY ZA DODÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, ZPŮSOBENÉ ZBOŽÍM, DATY NEBO INFORMACEMI ZAKOUPENÝMI NEBO ZÍSKANÝMI NEBO ZPRÁVAMI PŘIJATÝMI NEBO TRANSAKCEMI ZADANÝMI NA TENTO WEB, JEHO PROSTŘEDNICTVÍM NEBO Z NĚJ; (iii) NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM K VAŠIM PŘENOSŮM NEBO DATŮM NEBO JEJICH ZMĚNOU; (iv) PROHLÁŠENÍMI NEBO ČINNOSTÍ TŘETÍ STRANY NA WEBU; NEBO (v) ČÍMKOLI JINÝM V SOUVISLOSTI S TÍMTO WEBEM.

10. Vyloučení a omezení

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. NĚKTERÁ Z OMEZENÍ UVEDENÝCH VÝŠE V ČÁSTECH 12 A 13 SE PROTO NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.

11. Náhrada škody

Zavazujete se, že společnosti Align, jejím dceřiným společnostem, přidruženým organizacím, činovníkům, zástupcům, spoludržitelům značky nebo jiným partnerům a zaměstnancům uhradíte jakoukoli škodu a odškodníte je za veškeré nároky nebo požadavky, a to včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení, vznesené třetí stranou v důsledku vašeho použití našeho webu, vašeho porušení této smlouvy nebo vašeho porušení práv jiné osoby nebo jiného subjektu.

12. Sdělování informací

Sdělení vám můžeme zasílat e-mailem nebo běžnou poštou. Společnost Align sděluje informace o změnách těchto podmínek použití nebo tohoto webu rovněž v podobě oznámení nebo odkazů na oznámení, které se zobrazují na tomto webu.

13. Právní spory

Tyto podmínky použití a váš vztah se společností Align se řídí legislativou Nizozemska bez ohledu na střet právních předpisů. Vy i společnost Align se zavazujete podrobit se osobní a výhradní jurisdikci soudů na území Nizozemska.

14. Změny smlouvy

Znění těchto podmínek použití můžeme kdykoli změnit tím, že upravené znění podmínek zveřejníme na našem webu na adrese www.invisalign.cz. Vaší povinností je tyto podmínky použití pravidelně kontrolovat. Veškeré změny automaticky vstupují v platnost 30 dní ode dne zveřejnění na našem webu. Vaše používání tohoto webu po datu nabytí platnosti změn představují závazné přijetí těchto změn.

15. Obecná ustanovení

Tyto podmínky použití představují úplnou smlouvu mezi vámi a společností Align týkající se tohoto webu a nahrazují všechny předchozí smlouvy a dohody mezi vámi a společností Align. Nebude-li společnost Align schopna vymoci některé z ustanovení těchto podmínek použití, nebude to chápáno jako zřeknutí se jakéhokoli ustanovení nebo práva. Jestliže se některá část těchto podmínek použití ukáže jako nevynutitelná, bude tato nevynutitelná část interpretována v souladu s platným právem jako nejbližší možná tak, aby reflektovala původní záměr stran, a zbytek ustanovení zůstává v plné platnosti. Části 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 a 15 těchto podmínek použití zůstávají v platnosti i po ukončení těchto podmínek použití. Tyto podmínky použití se řídí legislativou Nizozemska bez ohledu na střet právních předpisů. Obě strany se podrobí osobní jurisdikci v Nizozemsku a souhlasí, že všechny sporné body vztahující se k těmto podmínkám použití rozhodnou soudy v Nizozemsku.